Doprava zdarma
Doprava zdarma
Doprava Českou poštou po celé ČR zdarma při nákupu nad 1000,- Kč
více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti VEKTOR Technologie, s.r.o., IČO: 247 92 241, se sídlem Praha 4 - Krč, Na krčské stráni 722/52, PSČ: 14000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 174630 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.nottabelle.com (dále jen „internetový obchod“).

I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a fyzickou osobou (podnikatelem nebo spotřebitelem) či právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením kupní smlouvy. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1751 občanského zákoníku jsou tyto VOP nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP určená pro podnikatele a že se na něj nevztahují pravidla uvedená ve VOP určená pro spotřebitele.

Kupní smlouvou je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke zboží zveřejněnému v internetovém obchodě. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci práv a povinností smluvních stran, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Místem plnění ze všech smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím je sídlo prodávajícího.

III. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí kupující sám a tyto se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c) ceny zboží a služeb jsou v internetovém obchodu uváděny v české měně a jsou konečné, tedy včetně DPH, jehož výše odpovídá příslušným právním předpisům účinným v okamžiku uzavření kupní smlouvy, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; v případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny;

d) grafické znázornění zboží je pouze informativního a ilustrativního charakteru a nemusí odpovídat skutečné podobě věci;

e) kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím bude uzavřena v českém jazyce;

f) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit na e-mailovou adresu [email protected], příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

g) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013, je spotřebitel oprávněn využít k řešení svého sporu s prodávajícím platformu Evropské Komise pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS Kontaktním místem je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz

h) kontaktní e-mailovou adresou prodávajícího je [email protected].

IV. OBJEDNÁVKA

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Vystavení zboží na webové stránce není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Nabídku k uzavření kupní smlouvy kupující uskuteční odesláním vyplněné objednávky v rámci internetového obchodu elektronickou cestou (dále jen „Objednávka“). Za řádně vyplněnou Objednávku se považuje objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu, v níž kupující uvede všechny povinné údaje, které budou pravdivé, úplné a jinak nezkreslené. Za povinné údaje se považuje zejména, nikoli však výhradně jednoznačná identifikace kupujícího, množství a druh zboží, dodací adresa a emailová adresa kupujícího. Kupující odpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku poskytnutí údajů, které nejsou pravdivé, úplné a jinak nezkreslené.

Objednávka je nabídkou na uzavření kupní smlouvy a je pro kupujícího závazná okamžikem jejího odeslání. Odesláním Objednávky se kupující zavazuje uhradit kupní cenu zboží v případě, že bude s prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Před odesláním Objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

Po obdržení Objednávky prodávající potvrdí její přijetí ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu (dále jen „Potvrzení“). Toto Potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy a slouží výhradně k informování kupujícího, že Objednávka byla prodávajícímu doručena.

V případě, že po přijetí Objednávky od kupujícího dojde k vyprodání zboží, kterého se Objednávka týká (částečně či zcela) nebo pokud dojde ke změně kupní ceny zboží, prodávající o této skutečnosti e-mailem informuje kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné Objednávky nese kupující.

V. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno výslovné a samostatné potvrzení prodávajícího o přijetí řádné Objednávky bez výhrad (tzn. akceptace Objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na jeho e-mail uvedený v Objednávce (dále jen „Potvrzení o bezvýhradném přijetí“), které nelze zaměňovat s Potvrzením majícím pouze informativní charakter. Přílohou Potvrzení o bezvýhradném přijetí je také aktuální znění VOP (včetně veškerých jejich příloh). V případě, že prodávající neodešle Potvrzení o bezvýhradném přijetí řádné Objednávky (akceptaci nabídky) do 2 pracovních dnů od jejího odeslání kupujícím, má se za to, že nabídka nebyla prodávajícím přijata, pokud mezi prodávajícím a kupujícím nebude dohodnuto jinak.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží jako předmět koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si v souladu s ustanovením § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

V případě, že po uzavření kupní smlouvy, kdy zboží ještě nebylo dodáno kupujícímu, dojde ke zvýšení kupní ceny zboží, prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu e-mailem informuje kupujícího, který není spotřebitelem, a v případě, že kupující, který není spotřebitelem, odmítne uhradit zvýšenou kupní cenu, kupní smlouva automaticky zanikne.

V případě zániku kupní smlouvy dle výše uvedeného ustanovení VOP vzniká kupujícímu nárok výhradně na vrácení zaplacené kupní ceny nebo její části, nikoli však nárok na náhradu jakékoli újmy v této souvislosti vzniklé, a to ve lhůtách a způsobem upraveným v těchto VOP pro odstoupení od kupní smlouvy.

Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP stanoveno jinak.

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající zboží odeslat, hradí náklady na přepravu a balné kupující. Výše nákladů bude kupujícímu oznámena před odesláním Objednávky, a to v návaznosti na zvolený způsob doručení.

Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu následujícím způsobem (a) kupujícímu, který není spotřebitel, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, (b) kupujícímu, který je spotřebitel, jakmile dopravce zboží předá kupujícímu.

Délka doručení zboží a cena dopravy závisí na způsobu dopravy, kterou si kupující v rámci Objednávky zvolí. Nabízené způsoby dopravy závisí na aktuální dostupnosti služeb, jejich kapacitě a vzdálenost místa dodání. V případě, že zvolený způsob dopravy nebude možný nebo vhodný, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a dohodnout se s ním na jiném způsobu dopravy.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména počet a neporušenost obalu, podle přiloženého přepravního listu nebo dokumentu s obdobným obsahem.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou. Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů, oznámit e-mailem a zaslat na adresu [email protected], spolu s kopií předávacího protokolu, kde je poškození či neúplnost zboží zaznamenáno.

Těmito ustanoveními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva předmět koupě reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VII. KUPNÍ CENA

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží způsobem, který uvedl v Objednávce, přičemž je oprávněn vybírat z následujících možností, pokud jsou tyto uvedeny v internetovém obchodu:

a) Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží od dopravce.

b) Bankovní převod - po obdržení Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno, popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. V případě tohoto způsobu platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

c) Platební karta - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

d) Platba ONLINE pomocí služby PayPal - online platební systém umožňující okamžitý převod prostředků a tedy i rychlé vyřízení a odeslání objednávky. Pokud kupující zvolí tuto platební metodu, bude po úspěšném dokončení objednávky přesměrován na stránky PayPal.com, kde se přihlásí a potvrdí před vyplněnou platbu. O výsledku transakce bude kupující ihned informován.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit způsob úhrady kupní ceny dle povahy a podmínek konkrétního smluvního vztahu, v takovém případě prodávající o této skutečnosti emailem informuje kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu.

Informace o době splatnosti kupní ceny a informace nezbytné k úhradě kupní ceny prodávající zašle kupujícímu spolu s Potvrzením o bezvýhradném přijetí Objednávky (akceptací nabídky). Splatnosti kupní ceny závisí na způsobu úhrady kupní ceny a nenastane později než v okamžiku předání zboží kupujícímu.

Daňový doklad - fakturu obsahující základní údaje kupní smlouvy obdrží kupující se zbožím nebo formou odkazu k jejich stažení zaslanou e-mailem na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v Objednávce, nebo e-mailem na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v Objednávce.

Veškeré ceny zboží včetně cen akčních platí do odvolání, vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny na haléře je vždy uveden při zadávání Objednávky kupujícím.

Původní cena znamená cenu zboží, za níž předmětné zboží prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném internetovém obchodě, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající se v takovém případě zavazuje informovat kupujícího o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující neprodleně informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti nebo vlastnosti uvedené v obecně závazném právním předpise (dále jen „Vada zboží“). Za Vadu zboží se považuje i plnění jiné věci, než byla sjednána v kupní smlouvě, nebo vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k jeho převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
c) použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;
b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady;
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Zboží nesmí být přepravováno jinak než nastojato, neboť zboží obsahuje komponenty plněné olejem, který by se při jiném způsobu zacházení mohl dostat do chladicího okruhu a tím zboží nenávratně poškodit. Kupující je při uplatnění reklamace povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Kupující ke zboží přiloží kopii dokladu o koupi a zaplacení zboží, doklad o poskytované záruce na zboží, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží. V případě, že koupě zboží u prodávajícího nebude prokázána, není prodávající povinen reklamaci zboží akceptovat.

Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace kupujícím, kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady a neposkytne součinnost prodávajícímu, pak prodávající nebude schopen reklamaci náležitě posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.

Reklamované zboží, které bude kupujícím zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato. Prodávající doporučuje přepravu vraceného zboží pojistit. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je písemné potvrzení vydáno ihned.

Kupující si je vědom toho, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu, která je uvedena kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

Dále se práva z vadného plnění ani záruka nevztahují na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží;
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
e) poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
f) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
g) na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy;
h) poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;
i) použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu zboží s jiným zbožím, pokud toto jiné zboží nebylo schváleno prodávajícím nebo jehož funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Reklamaci spotřebitele včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li kupující podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout a reklamaci včetně odstranění vady vyřídit ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace.

O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem či telefonicky, tímto okamžikem je reklamace považována za vyřízenou. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit originál dokladu, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

V případě kladného vyřízení reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné, zejména se jedná o poštovné na zaslání zboží k reklamaci. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné náklady. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující sám.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 4 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí reklamovaného zboží prodávajícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Není-li kupující spotřebitelem a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě jednotlivých výrobků. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu nebo ode dne uvedeného v záručním listě, je-li tam uvedeno. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno.

X.ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání. Odstoupením od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Prodávající spotřebiteli umožňuje odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP (dále jen „Oznámení o odstoupení“). Po obdržení Oznámení o odstoupení prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu a v textové podobě potvrdí jeho přijetí. Pokud je právo odstoupit od kupní smlouvy využito, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud je v jejím průběhu prodávajícímu Oznámení o odstoupení odesláno na emailovou adresu: [email protected] nebo korespondenčně na adresu: VEKTOR Technologie, s.r.o., Na krčské stráni 722/52, Praha 4 140 00.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, zabalené a chráněné dostatečně proti poškození, nejlépe stejným způsobem jako při dodání. Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody může prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli, přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující, který není spotřebitel, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu kupní cenu.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu bude zboží vráceno. V případě spotřebitele, postačí, že bude prokázáno, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy nese po dobu od převzetí zboží od dopravce do doby, než bude zboží převzato prodávajícím zpět, nebezpečí škody na zboží spotřebitel.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že dárek nebude vrácen zpět, bude chápán jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
h) o dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, se odstoupení od kupní smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI. POKYNY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ PŘI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zboží je kupující povinen odeslat na adresu prodávajícího: VEKTOR Technologie, s.r.o., Na krčské stráni 722/52, Praha 4 140 00. Zboží je kupující povinen zabalit do obalu, který jej dostatečně ochrání před poškozením, je-li to možné, nejlépe v původním obalu.

Zboží musí být vráceno čisté a kompletní, včetně všech součástí a příslušenství. V případě, že prodávající zjistí, že některá část či příslušenství zboží chybí, bude kupující neprodleně vyzván k jeho vrácení. Než bude zboží kupujícím kompletně vráceno, vyhrazuje si prodávající právo zadržet část kupní ceny ve výši odpovídající hodnotě nevrácené části či příslušenství, ledaže kupující, který je spotřebitelem, prokáže, že odeslal kompletní zboží. O zadržení části kupní ceny, bude kupující vyrozuměn spolu s výzvou k vrácení.

Kupující ke zboží přiloží kopii dokladu o koupi a zaplacení zboží. Spotřebitel má právo prokázat koupi zboží u prodávajícího i jinými způsoby, přesto prodávající doporučuje přiložit uvedené doklady. V případě, že koupě zboží u prodávajícího nebude prokázána, není prodávající povinen odstoupení akceptovat.

Vracené zboží, které bude kupujícím zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato. Prodávající doporučuje přepravu vraceného zboží pojistit.

XII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání průmyslového nebo duševního vlastnictví, zejména ochranných známek, patentů, registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log výrobků.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace, která má být dle těchto VOP nebo kupní smlouvy vedena prostřednictvím e-mailu, bude ze strany prodávajícího zasílána na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenou kupujícím v Objednávce.

XIII. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující bere na vědomí, že osobní údaje kupujícího poskytnuté kupujícím prodávajícímu mohou být předmětem zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně údajů“).

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů kupujících prodávajícím je blíže popsán v příloze č. 2 těchto VOP (dále jen „informace poskytnuté správcem osobních údajů“). Informace poskytnuté správcem osobních údajů tvoří nedílnou součást těchto VOP. Odesláním Objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s informacemi poskytnutými správcem osobních údajů v celém jejich rozsahu seznámil.

V případě, že kupující k tomu udělil / udělí souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů, mohou být osobní údaje kupujícího zpracovávány také v souvislosti s marketingovými akcemi prodávajícího a / nebo smluvních partnerů prodávajícího (marketingové akce a k nim udělený souhlas kupujícího zahrnují také zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a / nebo v souvislosti ověřováním bonity, důvěryhodnosti a / nebo platební morálky kupujícího. Kupující udělí svůj případný souhlas v rámci procesu přípravy a odeslání Objednávky. Osobní údaje zpracovávané výhradně na základě souhlasu kupujícího budou zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude předmětný souhlas platný. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů se souhlasem kupujícího se v ostatním rozsahu řídí informacemi poskytnutými správcem osobních údajů a z těchto vychází.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby kupujícím byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, kupující mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním Objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto VOP včetně příloh a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

Veškeré právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a případné spory mezi nimi se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny před příslušnými soudy České republiky. Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) je v České republice Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 21.10.2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na internetové adrese: www.nottabelle.com.

Nedílnou součást těchto VOP tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Příloha č. 2: Informace poskytnuté správcem osobních údajů

Základní kontakty:

Sídlo prodávajícího:

VEKTOR Technologie, s.r.o.,
Na krčské stráni 722/52, Praha 4 140 00

Provozovna:
Nad Olšinami 448/5, Strašnice, 10000 Prague,

Tel: +420 732 106 875
E-mail: [email protected]

Kontaktní údaje pro komunikaci se spotřebiteli:
Pondělí až pátek: 9 až 18 hod.
Tel: +420 732 106 875
E-mail: [email protected]

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Příloha č. 2 - Informace poskytnuté správcem osobních údajů